Προφίλ

To Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1976 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1978. Σήμερα το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από:

 

Κύριος σκοπός του εργαστηρίου είναι η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα που άπτονται της επιστήμης και τεχνολογίας των υλικών. Το Εργαστήριο επίσης, μέσω των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, στοχεύει στη μελέτη των ιδιοτήτων των υλικών και στην ανάπτυξη νέων υλικών που θα έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία και άμεση εφαρμογή σε βιομηχανικές εφαρμογές. Στα πλαίσια αυτά το Εργαστήριο συμμετέχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα ενώ παρέχει επίσης και σχετικές υπηρεσίες. Πρόσφατα το Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, μέσω της δημιουργίας του Κέντρου Διάβρωσης, διαπιστεύτηκε από το ΕΣΥΔ κατά το ISO 17025 για την διενέργεια δοκιμών διάβρωσης σε μεταλλικά υλικά.

 

Διδασκόμενα μαθήματα

 

Συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
Το Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών», το οποίο υποστηρίζει με τη διδασκαλία των μαθημάτων: Ιδιότητες των υλικών, Μέθοδοι μελέτης και χαρακτηρισμού των υλικών, Διεργασίες παραγωγής υλικών, Μηχανική επιφανειών, Μηχανικές ιδιότητες και αντοχή των υλικών, Σύνθετα υλικά μεταλλικής μήτρας, καθώς και με την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών. Σκοπός του προγράμματος είναι η συστηματική εκπαίδευση νέων επιστημόνων στις νέες προηγμένες τεχνολογίες υλικών και η ανάπτυξη διεπιστημονικών διατμηματικών ερευνητικών δράσεων στην επιστήμη των υλικών.

Συμμετέχει επίσης στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» το οποίο υποστηρίζει σε θέματα ιδιοτήτων, μελέτης και διαβρωτικής συμπεριφοράς μεταλλικών υλικών.

EUROMAT 2017